Stoomketels die worden gebruikt moeten aantoonbaar voldoen aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Dit houdt ondermeer in:

Een ketel dient zich binnen de periodieke keuringstermijn te bevinden:

  • Een ketel Categorie 0* (met een werkdruk groter dan 3 bar) danwel categorie I of II PED kan periodiek worden gekeurd door een keurmeester van Stoomgroep Holland of de NVM. Of door een NOBO (keuring op eigen verzoek).
  • Een Ketel groter dan Categorie II moet voorzien zijn van een geldige door een NOBO afgegeven Verklaring van Herkeuring of een Verklaring van Ingebruikname, binnen de eerste 2 jaar na afgifte door een NOBO.
  • Voor een ketel die gehouden wordt in een andere EU-lidstaat en incidenteel bij Nienoord Spoorwegen wordt ingezet respecteren en accepteren we het in het land van herkomst geldende keuringsregime mits daar aantoonbaar aan wordt voldaan.
  • Een ketel die gehouden wordt in Engeland en incidenteel bij Nienoord Spoorwegen wordt ingezet moet voldoen aan de Boiler Test Code van de Federation of Model Engineering Societies.

Is een stoomketel van categorie I PED of groter en gebouwd na 29 mei 2002 dan moet tevens een verklaring van overeenstemming worden overlegd die voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke eisen. Minimaal dient hierop vermeld te zijn:

  • Fabrikant
  • Registratienummer
  • Categorie
  • Module waaronder de ketel is gebouwd
  • Het nummer van de NOBO die heeft vastgesteld dat de ketel is gebouwd volgens de voorschriften

Ook dient deze ketel voorzien te zijn van een CE-markering.

 

*Categorie 0

Met categorie 0 worden ketels bedoeld met een inhoud kleiner dan 2 liter. Hoewel dit wettelijk niet vereist wordt geldt op Nienoord dat een dergelijke ketel voor zover de werkdruk meer is dan 3 bar gekeurd dient te zijn zoals hierboven genoemd. Ook geldt voor alle categorie 0 ketels dat over een ingevulde eigenverklaring moet worden beschikt. Deze kan worden gedownload vanaf de website van stoomgroep Holland of van de NVM.